Aurubis Finland Oy on osa saksalaista Aurubis-konsernia, joka toimii lukuisissa maissa ympäri maailmaa. Pohjoismaiden ainoassa kuparivalssaamossa ja siihen integroidussa valimossa valmistamiamme tuotteita käytetään mm. sähköautoissa, tuulivoimaloissa ja arkkitehtuurisissa ratkaisuissa kansainvälisesti useissa eri maissa.
Porissa kuparia on valmistettu jo 80 vuotta – Outokummun malmi löytyi vuonna 1910, jolloin syntyi päätös tehtaan perustamisesta – tehdas valmistui vuonna 1940. Vuonna 2005 Outokummusta tuli Luvata ja vuonna 2011 Aurubis AG hankki osan Luvatan toiminnoista.
Siitä lähtien olemme olleet osa kansainvälistä Aurubis-konsernia, joka on yksi maailman suurimmista kuparin kierrätykseen keskittyneistä yrityksistä. Aurubis-konserni työllistää noin 7,400 työntekijää yli 20 eri maassa.

Aurubis Finland Oy:ssä rakennamme yhdessä noin 260 alan johtavan osaajan kanssa koko maapallon tulevaisuutta. Tuotteemme valmistetaan ammattitaitoisesti Porin Kupariteollisuuspuistossa, missä kuparivalimo ja valssaamo sijaitsevat n. 100 000 m² alueella. Tuotannossamme avainsanoja ovat korkea laatu, kestävyys ja mittatarkkuus. Valmistamme joka vuosi kuparia noin 8 miljoonan kattoneliön verran. Tuotteitamme ovat valssatut kuparinauhat ja -levyt sekä pyörylät. Nordic Copper -tuotemerkin alta löytyvät arkkitehtuuriset ratkaisumme. Patinoituja kuparilevyjä sekä – nauhoja käytetään pintamateriaaleina sekä moderneissa että historiallisissa rakennuskohteissa ympäri maailman. Porissa mm. Uimahallin sekä Tornitalon julkisivu ovat Aurubiksen tuotantoa.

Tuotteistamme noin 90 prosenttia valmistetaan vientiin sähkö-, elektroniikka- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Valmistamme tuotteet vastuullisesti, päämääränämme tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö. Kuparivalimomme prosesseista aiheutuvaa hukkalämpöä ohjataan Pori Energian kaukolämpöverkkoon lämmittämään porilaisten asuntoja.

Aurubis Finland Oy:ssä kuparin parissa työskentelee 260 henkilöä – meillä on yhteistyökykyisiä, joustavia, hyvän asenteen omaavia ja vastuuntuntoisia alan johtavia osaajia. Edellytämme työntekijöiltämme 18 vuoden ikää. Henkilöstömme keski-ikä on 42 vuotta ja heistä 59 % on ollut palveluksessamme yli 6 vuotta.

Tuotannossamme on noin 190 osaajaa nimikkeillä:

  • Production Operator, Maintenance Mechanic, Tool Machinist ja Maintenance Electrician.

Toimihenkilötehtävissä on noin 70 osaajaa mm. seuraavilla nimikkeillä:

  • Customer Service Specialist, Quality Assurance Specialist, Production Planner, ITC System Specialist, Production Supervisor, HR-Specialist, Treasury Accountant, Laboratory Technician, Sales Manager, Manager – Supply Chain and Customer Service, Purchaser, Assistant Controller, Development Engineer, Technology and Quality Manager ja Service Mechanic.
Nimemme tulee latinan kielestä – Aurum + Rubrum = punainen kulta = Aurubis
Vastuullisuus
Toimintaamme ohjaa:
  1. ISO 14001:2015 -ympäristöstandardi
  2. ISO 9001:2015 -laatustandardi
  3. ISO 45001:2018 -työturvallisuusstandardi
  4. ISO 50001:2018 -energianhallintastandardi
  5. Ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa
.

Ympäristönsuojelun päämääränämme on omasta tuotannosta aiheutuvien päästöjen ja kaatopaikkajätteiden vähentäminen sekä raaka-aineiden ja energian taloudellinen käyttö.

Kuparivalimon prosesseista aiheutuvaa hukkalämpöä ohjataan Pori Energian kaukolämpöverkkoon lämmittämään porilaisten asuntoja. Hukkalämpöä otetaan talteen vuosittain 1 400 MWh edestä, mikä vastaa energiana noin 10 päiväkodin vuosittaista lämmöntarvetta.

Ympäristöpolitiikka ja ympäristösuojelun päämäärät

Ympäristöpolitiikka

Aurubis Finland Oy on sitoutunut säilyttämään ja suojelemaan terveellisen ja turvallisen ympäristön minimoimalla toiminnastaan aiheutuvat haitat.

Ympäristönsuojelun päämäärät

1. Vesiensuojelun, maaperän suojelun ja päästöjen hallinta ovat ympäristönsuojelun avainpäämäärät.

2. Ympäristön ja ilmaston suojelua kehitetään edelleen vastuullisesti tavalla, luonnonvaroja säästäen, estämällä tai vähentämällä minimiinsä ympäristöä ja työntekijöitämme kuormittavia tekijöitä.

3. Ympäristönsuojelun erityisvaatimukset pitää ottaa huomioon suunnittelussa ja kehitettäessä uusia tuotteita ja tuotantoprosesseja.

4. Prosessoidut raaka-aineet ja välituotteet pitää palauttaa mahdollisimman täydellisesti taloudelliseen kiertoon. Syntyvät jätteet pitää kierrättää tai hävittää aiheuttamatta vahinkoa.

5. Työntekijöitä, naapureita ja ympäristöä pitää suojata vaaralta  turvatoimenpitein, joilla vältetään onnettomuudet, ympäristövaikutukset toiminnan keskeytymisessä samalla pyrkien minimoimaan mahdollisuudet onnettomuuteen tai kokonaan estämään niiden tapahtumisen.

6. Henkilökunnan vastuuta  ympäristönsuojelun suhteen pitää korostaa avoimella ja objektiivisella keskustelulla, mikä perustuu luottamukseen henkilökunnan, ympäristöviranomaisten ja muiden tahojen välillä.

7. Asiakkaillemme pitää antaa riittävä selostus tuotteidemme ominaisuuksista ja tarvittavista turvallisuusnäkökohdista ja neuvoa tuotteiden hävittämisestä.

8. Alihankkijat pitää valita, informoida ja neuvoa vakuuttamaan, että he noudattavat lainmukaisia vaatimuksia ja meidän omia ympäristönsuojelun periaatteita.

Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka

Aurubis Finland Oy:n TTT-politiikka nojaa yhtiön arvoihin; Performance (suorituskyky), Responsibility (vastuullisuus), Integrity (rehellisyys), Mutability (muuntumiskyky), Appreciation (arvostus)

Yhdessä määritellyillä toimenpiteillä, jatkuvalla parantamisella ja seurannalla tavoitteenamme on mahdollistaa hyvinvoiva ja tapaturmaton työyhteisö.

Kaikille organisaatiotasoille on määritelty tehtävät ja vastuut. Henkilöstön sitoutumisella ja esimiesten esimerkillä tavoittelemme työturvallisuuden parantamista ja luomme vastuuntuntoista sekä turvallisuusmyönteistä johtamiskulttuuria.

Yhteistyössä Työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa tavoittelemme kokonaisvaltaisesti terveellistä ja turvallista työympäristöä. Jaamme tietoa turvallisuusasioista omalle henkilöstöllemme sekä Aurubiksen alueella työskenteleville.

Noudatamme lakeja, määräyksiä ja sopimuksia sekä yhtiön toimintamalleja.

Energiapolitiikka

Päämäärämme on jatkuvasti parantaa energiatehokkuuttamme.

Tavoittelemme kehitystä sähkön, nestekaasun, kaukolämmön, paineilman, kevyen polttoöljyn ja dieselin käytössä. Energiatehokkuutta edistämme kehitysprojekteilla ja kannustamalla henkilöstöä toimimaan energiatehokkaasti. Otamme hankinnoissa huomioon energiatehokkaat ratkaisut. Tehokkaalla energian käytöllä pienennämme CO2-ominaispäästöjä.

Energiahallintajärjestelmäämme vaikuttavat:

  • Energiatehokkuussopimus ja energiatehokkuuslaki
  • ISO 50001:2018 ”Energianhallintajärjestelmät. Vaatimukset ja soveltamisohjeita”
  • Aurubis -konsernin energiapolitiikka paikalliset tarpeet ja vaatimukset huomioon ottaen

Aurubis Finland Oy on sitoutunut toimimaan energiatehokkaasti. Olemme osallistuneet Energiateollisuus ry:n energiatehokkuusohjelmaan 17.4.2015 lähtien 31.12.2025 saakka.

Ajankohtaista

NordicCopperin nettisivut uudelleenjulkaistu: uusi design ja sisältö

| Uncategorized @fi | No Comments
Tuotebrändi NordicCopperin nettisivut on perusteellisesti modernisoitu ja uudistettu. Käyttäjät voivat nyt vierailla sivustolla helposti ja nopeasti myös mobiililaitteilla. Uudistuksen fokus oli sivujen modernisoinnin lisäksi sisällön muokkaaminen arkkitehtien tarpeiden mukaiseksi. Sivusto…